ANASAYFA / UZMANLIK ALANLARI / YATIRIM TEŞVİKLERİ VE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
YATIRIM TEŞVİKLERİ VE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

a) TÜRKİYE VARLIK FONU:

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu.

Şirket, stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerle likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının fon katılma paylarının türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirecek.

Fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve diğer yatırım araçları işlemleri de şirket tarafından fon adına yapılacak.

Şirketin organizasyon yapısında portföy yönetim birimi, araştırma birimi, muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemleri ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak organizasyon, iç kontrol ve risk yönetim sistemi ile iç denetim birimi, fon hizmet birimi ile gerekli diğer birimler kurulacak ve şirket faaliyet konularına ilişkin olarak hizmet alımı yapabilecek.

Şirketin 50 milyon lira olan kuruluş sermayesi, Özelleştirme Fonu'ndan karşılanacak. Tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden paylar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olacak ve şirketin hisse senetleri nama yazılı olacak.

Şirketin en az 5 kişiden oluşan yönetim kurulu, başkan ve üyeleri ile genel müdürü başbakan tarafından atanacak.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile bağlı şirket veya iştirakleri ile fon ve bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan 3 yıllık stratejik yatırım planı yönetim kurulu tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunun onayıyla yürürlüğe girecek.

Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları, Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklarla Özelleştirme Fonu'ndan fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşacak. Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen, tescile tabi olabilen diğer her türlü değer, ilgili siciline veya kütüğüne Türkiye Varlık Fonu adına tescil edilecek.

b) Proje Bazlı Yeni Teşvik Paketi 2016 ve Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı bilgilendirme dosyası için tıklayınız...

c) TURQUALITY

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi: % 50 oranında LİMİTSİZ ve Marka destek programında yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi: % 50 oranında LİMİTSİZ ve Marka Destek programında yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi: Brüt kira üzerinden  % 50 oranında LİMİTSİZ ve Marka Destek programında yıllık en fazla 600.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.

Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi: %50 oranında LİMİTSİZ ve Marka Destek programında yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Giderlerinin Desteklenmesi: En fazla 5 kişi % 50 oranında LİMİTSİZ ve Marka destek programında en fazla 3 kişi yıllık en fazla 200.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

Showroomların Desteklenmesi: % 50 oranında LİMİTSİZ ve Marka Destek programında yıllık en fazla 200.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

Danışmanlık Desteği: Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında LİMİTSİZ ve Marka Destek programında yıllık en fazla 500.000 ABD Doları desteklenir.

Franchising Desteği: Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri’nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.


d) IPARD:

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD hibe Programının Kapsamları aşağıdaki gibidir;

1. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

2. Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

3. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

4. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

5. Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

6. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

7. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

8. Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

9. Kırsal Turizm

10. Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

e) KOSGEB

KOBİ Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Genel Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

Laboratuvar Hizmetleri

TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Endüstriyel Uygulama Programı

KOBİGEL Gelişim Destek Programı

Markalaşma – Kurumsallaşma kapsamında açılan desteklerden öncelikle veri tabanına kayıt yapılır. Uygun NACE kodu, KOSGEB formatı haline getirilir. Teklif Çağrısı açılan proje desteklerine, firmanın faaliyet nevi ve yatırım konusu incelenerek başvurulur. Tüm bu süreçlerle ilgili Proje Yönetimi M.A.K Management tarafından gerçelşetirilir.